Our terms and conditions are currently only available in Dutch. Should you have any questions concerning our terms, please contact us directly.

You can find information about our shipping policies here.

"Algemene voorwaarden Bloom & Star BV

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bloom & Star en een consument waarop Bloom & Star deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Bloom & Star, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie
Alle informatie op de website van Bloom & Star (www.abcvannederland.nl) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Abcvannederland.nl noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Bloom & Star is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het betalingsoverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij Post NL ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Bloom & Star zal u hiervan op de hoogte houden.
Wij doen ons best om onze website abcvannederland.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website van Bloom & Star zijn in euro’s en inclusief BTW.
Consumenten kunnen via Ideal en PayPal Bloom & Star betalen, hierdoor verlaat men de Bloom & Star website om tijdelijk naar de beveiligde omgeving van hun eigen bank, of van PayPal te gaan en daar de betaling te voldoen, hierna keert men automatisch terug naar de webshop van Het ABC van Nederland. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Bloom & Star is ontvangen.
Voor de verzending van de artikelen brengt Bloom & Star een tegemoedkoming in de portokosten in rekening. Een overzicht van de verzendkosten kunt u vinden bij “Verzenden”.

5. Bezorging
De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
De bestelling van boeken wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij Post NL ter bezorging aangeboden en van overige producten binnen ca. 3 weken. Post NL bezorgt in de regel de volgende (werk)dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door Post NL kan Bloom & Star niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Bloom & Star is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Niet goed, geld terug
Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan Bloom & Star te retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Bloom & Star en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Bloom & Star nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer het artikel door de consument beschadigd is, en de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen.
Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Bloom & Star restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Bloom & Star binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

8. Vragen / klachten
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (contact@abcofholland.com te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

9. Privacy
Bloom & Star vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Bloom & Star zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Bloom & Star. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

10. Aansprakelijkheid
Alle artikelen die in het assortiment van Bloom & Star zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. Bloom & Star garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Bloom & Star geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 ” Niet goed, geld terug” is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Bloom & Star sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Bloom & Star beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Bovendien is Bloom & Star niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bloom & Star in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bloom & Star gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Bloom & Star zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Bloom & Star noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

© 2013 Bloom & Star Nederland
All rights reserved"